Mały wojownik

NASZ AUTORSKI PROGRAM ADRESOWANY DO DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Poniżej przedstawiamy treść i główne cele programu

Program profilaktyczny dla dzieci Szkoły Podstawowej zagrożonych patologią oraz przeciwdziałanie jej poprzez zajęcia rekreacyjno – ruchowe w formie Taekwondo ITF

Program, który stworzyliśmy doskonale wpisuje się w każdy program profilaktyczny i wychowawczy szkoły. Głównym założeniem naszego programu jest promocja zdrowego stylu życia, poprzez zajęcia ruchowe w formie sztuk walki oraz ochrona dziecka przed podejmowaniem działań ryzykownych, mogących wpływać demoralizująco na otoczenie społeczne i wyniszczająco na jego osobowość. Ogólnie rozumiane zdrowie fizyczne i psychiczne.

WSTĘP:

Współczesna rzeczywistość oferuje naszym dzieciom iluzoryczną wizję szczęścia i złudnej wolności opierającej się na zabawie, pełnym luzie oraz swobodzie obyczajów. Mass media podsycają te wizję kreując obraz świata, w którym liczy się tylko uroda, pieniądze, dobra materialne oraz siła fizyczna. Wobec narastającego zagrożenia, które czyha zewsząd na nasze dzieci – staje bezradnie szkoła i my rodzice. Niepokój o własne dziecko i jego wszechstronny rozwój spędza sen z powiek wielu rodzicom. Lęk i bezradność, którą odczuwamy w tej sytuacji wynika najczęściej z niewiedzy, braku czasu dla dziecka, a czasem z braku umiejętności przekazania naszym dzieciom zasad i norm, którymi powinny kierować się w życiu.

Wszyscy pragniemy, by nasze dzieci dorastały szczęśliwe i radosne. By nie doświadczały kryzysów, nie były narażane na różne życiowe problemy. Pragniemy ustrzec je przed różnymi niebezpieczeństwami, które zewsząd na nie czyhają. Każde dziecko ma prawo do życia i jak najpełniejszego wszechstronnego rozwoju fizycznego oraz psychicznego. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu uważamy, że istnieje konieczność wspomagania rodziców i szkoły w funkcji wychowawczej i edukacyjnej. Proponujemy zatem zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, które, mamy nadzieję, pokażą naszym dzieciom, że można żyć inaczej, że można „fajnie” spędzić czas z przyjaciółmi bez alkoholu i narkotyków. Chcemy zaoferować dzieciom oraz ich rodzicom pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno ruchowe w formie koreańskiej sztuki walki Taekwondo. Pokrótce omówię charakterystykę tej aktywności fizycznej. Taekwondo jak już wcześniej wspomiano wywodzi się z Korei i sięga korzeniami tysiącleci. W obecnej formie jest to najczęściej uprawiania dyscyplina sztuki walki na całym świecie i zrzesza ogrom uczestników. Jest najbardziej i najchętniej uprawianą dyscypliną przez dzieci ze względu na swoje walory zdrowotne. Kształtuje u młodego człowieka takie cechy charakteru jak: szacunek, dyscyplina, samokontrola, wytrwałość, cierpliwość. Jeżeli chodzi o zalety zdrowotne trening Taekwondo wspomaga układ krwionośno – oddechowy, reguluje pracę serca i płuc. Taekwondo jest elementarnym wskaźnikiem zdrowego stylu życia i działa destrukcyjnie na powszechne w tych czasach choroby cywilizacyjne takie jak: otyłość, choroby układu krążenia, wady postawy poprzez specyfikę ćwiczeń eliminujących te przykłady. Zatem reasumując Taekwondo jest sztuką promującą zdrowy styl życia, jest idealny dla dzieci, które chcą się bawić treningiem i spędzić czas w miłej, pogodnej atmosferze nie zapominając o wartościach, którymi młody człowiek powinien się kierować, a co w tych czasach bardzo często wychodzi poza normy moralne.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Głównym założeniem naszego programu jest promocja zdrowego stylu życia oraz ochrona dziecka przed podejmowaniem działań ryzykownych, mogących wpływać demoralizująco na otoczenie społeczne i wyniszczająco na jego osobowość oraz ogólnie rozumiane zdrowie fizyczne i psychiczne. Przyjmujemy założenie, że najlepszą drogą do uniknięcia zachowań ryzykownych jest rozwój umiejętności interpersonalnych oraz całej osobowości dziecka. Naszym celem jest eliminacja sytuacji i okoliczności sprzyjających rodzeniu się czynników zagrażających zdrowiu uczniów. Realizacja naszego programu pozwoli kształtować u dzieci ze środowisk zagrożonych patologią postawy prozdrowotne i prospołeczne. Nauczy podejmować świadome decyzje, oparte na wiedzy i zrozumieniu problemu, pomoże wzmocnić wiarę w siebie i poczucie własnej wartości. Ponadto ukierunkuje dziecko w jego dążeniach do celu, pomoże zbudować właściwą hierarchię wartości, nauczy poszanowania dla potrzeb drugiego człowieka z jednoczesnym poszanowaniem własnych praw. Nasz program ma pomóc dziecku odnaleźć się i nauczyć go radzić sobie w trudnej dla niego rzeczywistości. Poprzez zajęcia Taekwondo dziecko nauczy się szanować potrzeby drugiego człowieka, nauczy się działać w grupie, poprawi poczucie swojego bezpieczeństwa. Jego czas będzie spożytkowany na rozwijaniu umiejętności technicznych, porozumiewaniu się z innymi dzieci w oparciu o wzajemny szacunek, kontrole słownictwa, zorganizowanie sobie czasu w sposób pożyteczny dla niego oraz bliskich.

GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ ZACHOWAŃ PATOLOGICZNYCH W RODZINIE ORAZ SZKOŁACH

Istnieją czynniki, które bardziej niż inne sprzyjają powstawaniu zjawisk patologicznych w szkołach oraz rodzinie. Bez wątpienia należy do nich niedostatek, a zwłaszcza ubóstwo. Wszystkie aktualne badania socjologiczne wskazują na jego znaczny zasięg i środowiskowe zróżnicowanie, podkreślając fakt, że skazuje ono znaczną część rodzin na życie poniżej granicy zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych.

Jedną z głównych przyczyn niedostatku, a także kolejnym czynnikiem destabilizującym życie rodziny jest bezrobocie. Brak dochodów z pracy jednego, a bywa przecież, że i obojga rodziców z reguły obniża poziom zaspokojenia potrzeb bytowych rodziny, wprowadza w jej życie poczucie napięcia i niepokoju o jutro, prowokuje konflikty. Trudności potęgują się w przypadku długotrwałego bezrobocia, zwłaszcza jedynych żywicieli rodzin, utraty prawa do zasiłku, braku realnych perspektyw zmiany sytuacji w dającej się przewidzieć przyszłości.

Mało stabilne środowisko rodzinne tworzą małżeństwa osób niepełnoletnich, zawierane najczęściej pod presją ciąży. Trwałość tych związków zawieranych za zgodą sądu sięga zaledwie 10%. W trudnej sytuacji znajdują się dzieci wychowywane przez niepełnoletnie samotne matki, najczęściej słabo wykształcone, bez przygotowania zawodowego, niedojrzałe do funkcji rodzicielskiej i samodzielności życiowej.

Co piąte zawierane w Polsce małżeństwo ulega rozpadowi. Rozwód jest zawsze skutkiem kryzysu w rodzinie, czasem długotrwałego, ale bywa również wyborem tzw. mniejszego zła. Dotkliwość tej sytuacji zależy od zdarzeń poprzedzających rozwód, przebiegu procesu rozstawania się, a także charakteru kontaktów między małżonkami i małoletnimi dziećmi. Już sam fakt, że 60% wyroków za wykroczenia przeciwko rodzinie dotyczy nie wywiązywania się rodziców z należnych dzieciom alimentów pośrednio wskazuje, iż bardzo często rozpad rodzin stwarza ich członkom, zwłaszcza dzieciom, niedobrą, bolesną sytuację życiową.

Wiele polskich rodzin niszczy nadużywanie alkoholu. Jego nadmierne spożycie występuje w co piątej rodzinie prowokując konflikty i zaburzenia więzi między ludźmi. Pijaństwo i alkoholizm wskazywane są jako przyczyna prawie co trzeciego rozwodu, częsty powód sieroctwa społecznego dzieci, przestępstw przeciw nim i współmałżonkom, a także przestępczości pospolitej i kryminalnej.

Najgroźniejszym przejawem patologii w rodzinie jest przemoc. Występuje ona we wszystkich typach rodzin, o różnym statusie społecznym i środowiskowym. Jej ofiarami są najczęściej żony i matki oraz dzieci. Ze strony męża lub stałego partnera doświadcza przemocy co szósta Polka. Corocznie policja odnotowuje kilkanaście tysięcy przypadków znęcania się nad dziećmi, ale szacuje, że ujawniany jest zaledwie co czwarty.

Okaleczają wspólnotę rodzinną, a zwłaszcza dzieci przypadki molestowania seksualnego. Są one trudne do wykrycia, bo nie ujawniają ich zastraszone, zawstydzone i nie potrafiące szukać pomocy dzieci, a dorośli członkowie rodziny niechętnie i bardzo rzadko decydują się o nich mówić. Sądy skazują za nie co roku ponad 20 osób, ale prof. Lew-Starowicz na podstawie swych badań twierdzi, że wykorzystywane seksualnie jest w Polsce co piąte dziecko, z tego 80 % przez najbliższych tj. rodziców, konkubinów, braci, krewnych. Zdarzają się przypadki seksu zbiorowego, w którym uczestniczą wszyscy członkowie rodziny.

Narkomania. Zjawisko to występuje przede wszystkim wśród ludzi młodych. Zwiększyła się liczba ewidencjonowanych przez policję narkomanów z 16598 w 1993r. do 17363 w 1994r. Wzrosła liczba narkomanów nałogowo zażywających środki odurzające z 10700 osób w 1993r. Do 11010 w 1994r., przy czym dane te dotyczą tylko narkomanów zarejestrowanych przez policję, a więc ich liczba może być znacznie wyższa. W chwili obecnej bardzo popularnym są tzw. Dopalacze, lub marihuana palona nawet na ternie szkoły przez dzieci z klas podstawowych.

Problemy szkolne dzieci i młodzieży. Środowisko rodzin dysfunkcyjnych wpływa między innymi na występowanie u dzieci trudności w nauce szkolnej oraz kłopotów wychowawczych w szkole, w domu i środowisku rówieśniczym. Uczniowie ci mają problemy z przyswajaniem wiedzy oraz koncentracją na zajęciach. Agresywnie zachowują się wobec kolegów, izolują się od nich. Istotnymi następstwami takiego zachowania są: nie realizowanie obowiązku szkolnego, wagary i drugoroczność. Ze statystyk wynika, że troje na stu uczących się w szkołach podstawowych i nie radzi sobie z nauką i pozostaje w tej samej klasie. Drugoroczność dotyczy najczęściej uczniów szkół gimnazjalnych i zawodowych.


Przestępczość dzieci i młodzieży. Od lat dziewięćdziesiątych wzrasta liczba nieletnich, wobec których orzeczono prawomocnie środki wychowawczo- poprawcze w związku z demoralizacją lub kary pozbawienia wolności w związku z czynami karalnymi. Rośnie udział nieletnich wśród sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym, w tym dokonujących czynów niebezpiecznych dla życia i zdrowia. Wskaźnik nieletnich skazanych sprawców w wieku 14-18 lat (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców) jest w Polsce jednym z wyższych w Europie Środkowo-Wschodniej i wynosił w roku 1992 -75, 2.Większość czynów karalnych popełniają chłopcy, ale w ostatnich latach wzrosła liczba nieletnich dziewcząt dopuszczających się przestępstw. Najwięcej czynów karalnych popełnianych jest w miastach, głównie w dużych aglomeracjach. Obniża się wiek młodocianych sprawców, przy tym im niższy wiek dziecka popełniającego pierwszy czyn karalny, tym większe jest prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przez nie przestępstwa.


ZALETY ZDROWOTNE UPRAWIANIA TAEKWONDO

Żadna inna odmiana walki nie używa nóg w takim stopniu jak TKD. Aby temu sprostać, trzeba systematycznie wykonywać specyficzne ćwiczenia rozciągające, które okazują się mieć znaczenie zdrowotne. Położenie nacisku na sprawność nóg zapewnia równomierny i harmonijny rozwój całego ciała. Rozwija się równowaga i koordynacja ruchowa. W każde kopnięcie zaangażowane jest wiele mięśni całego ciała. Z tego względu jest to trening trudny i bardzo intensywny. Nagrodą jest wysportowana sylwetka i kondycja. Umiejętność walki nogami przynosi także wiele korzyści. Nogi są dłuższe niż ręce. Można więc nogą zastopować lub wyprzedzić przeciwnika atakującego ręką. Inną sytuacją jest dosięgnięcie oponenta jeśli ten znajduje się poza zasięgiem rąk. Odpowiednio wygimnastykowane nogi mogą zaatakować każdy dowolnie wybrany cel, od stawu skokowego aż po czubek głowy. Nogi są także silniejsze niż ręce, gdyż posiadają duże i silne mięśnie. Ponadto już samo oderwanie nogi od podłoża i pokonanie przez nią długiej drogi do celu wymaga dużego impetu i szybkości. Łącząc te czynniki z masą nóg otrzymujemy uderzenie o bardzo dużej sile. Jednak trening TKD to nie tylko trening kopnięć. Układy technik będące podstawą egzaminów są najbardziej zewnętrznym i jednocześnie najbardziej subtelnym przejawem sztuki. Niezmienny wzór całego układu odsuwa w cień myślenie, a do maksimum wyostrza koncentrację w dążeniu do idealnego wykonania. Ćwiczący porusza się nie tyle w świecie rzeczywistym co w sferze własnych odczuć i doznań. Ta wzajemna relacja jest uniwersalna, praktycznie dostępna dla każdego. Osoby które nie potrafią się zaangażować całym sobą, nigdy nie przekroczą stadium, choćby nie wiem jak sprawnego, ale rzemieślnika. Ci zaś którzy za kryterium uznają dążenie do ideału, na pewno wiele osiągną. Ten sposób postępowania pozwala w końcu na nabranie dystansu do spraw materialnych. Niweluje żądzę posiadania i chęć wywyższenia. Tak więc poprzez prostą metodę używania stopy – TAE i pięści – KWON, można wejść na drogę rozwoju wewnętrznego – DO.
Paradoksem jest,. Że ostatecznie nie umiejętność walki TAE i KWON, ale właśnie duchowa wolność i niezależność DO daje największe poczucie bezpieczeństwa.

Regularne ćwiczenie pozwala na zachowanie sprawności naszego organizmu. Aktywność fizyczna przynosi wiele korzyści, im intensywniejszy wysiłek tym korzyści dla ustroju większe. Aktywność fizyczna wraz z dobrze dobraną dietą prowadzi do zmniejszenia wagi ciała, poprzez zwiększenie ilości spalanej energii, dowiedziono również, że regularne ćwiczenia zapobiegają chorobie wieńcowej.

Człowiek lepiej sypia, budzi się bardziej wypoczęty, nie ma kłopotów z koncentracją.

TAEKWONDO idealnie wpływa na sprawność fizyczną. Treningi odbywają się w dowolnym miejscu bez użycia ciężarów czy specjalistycznego sprzętu. Zajęcia można prowadzić indywidualnie bądź grupowo. Trening TAEKWONDO nie prowadzi do powstania obfitych mięśni, ale sprzyja utracie tkanki tłuszczowej. Mięśnie kształtowane przez trening siłowy są zbite i powodują ucisk naczyń krwionośnych, których liczba nie zwiększa się , tkanka taka ma trudności w przyjmowaniu tlenu i wydalaniu produktów przemiany materii co powoduje do łatwiejszego zmęczenia.

Uprawianie TAEKWONDO rozwija dłuższe, drobniejsze i bardziej elastyczne mięśnie. Mięśnie są lepiej ukrwione, zwiększa się ich wytrzymałość i żywotność.

Ćwiczenie TAEKWONDO w pewnym zakresie mogą być wykorzystane do korekcji wad postawy, ze względu na duży nacisk na rozwijanie siły mięśni brzucha i grzbietu, niezbędnych przy wykonywaniu technik nożnych.

Mózg Poprawia ukrwienie, procesy koncentracji, uwagi oraz funkcje intelektualne

Płuca Lepsze wykorzystanie pojemności płuc. Wzmocnienie mięśni oddechowych. Sprawniejsze oczyszczanie oskrzeli.

Przewód pokarmowy Lepsze trawienie. Normalizacja apetytu. Mniej problemów z zaparciem.

Skóra Lepsze ukrwienie. Opóźnienie procesów starzenia skóry. Młodszy wygląd. Długotrwały, umiarkowany wysiłek fizyczny sprzyja pozbyciu się nadmiaru tkanki tłuszczowej.

Stawy Większy zakres ruchów. Większa odporność na urazy. Poprawienie krążenia krwi i limfy. Przeciwdziałanie powstaniu zmian miażdżycowych. Normalizacja ciśnienia krwi.

Psychika Poprawa obrazu własnego ja. Satysfakcja z własnej sprawności. Odwaga i optymizm. Chęć do czynu. Łatwiejsze radzenie sobie ze stresem.

Serce Wytrenowane serce przy tym samym wysiłku mniej się męczy i pracuje bardziej ekonomicznie. Wytrenowane serce ma znacznie większe możliwości rezerwowe.

Krew Dostarcza więcej tlenu do tkanek. Lepsza eliminacja zbędnych produktów przemiany materii. Poprawa składu lipidów – mniej „złego”, więcej „dobrego” cholesterolu. Lepsza regulacja poziomu cukru we krwi.

Mięśnie Lepsza wytrzymałość i większa siła. Możliwość dłuższej pracy bez zmęczenia. Prawidłowy stan napięcia, dzięki czemu sylwetka staje się sprężysta .

Układ nerwowy Lepsza koordynacja ruchowa. Szybszy refleks

Kości Mniej podatne na odwapnienie (również u starszych). Bardziej odporne na złamania.

CEL OGÓLNY PROGRAMU:

Cele ogólne naszego programu to:

1. Promocja zdrowego stylu życia u uczniów z klas IV- VI ze szkół podstawowych oraz przeciwdziałanie występowaniu u nich zachowań ryzykownych. Pragniemy

wyposażyć uczniów w wiadomości i umiejętności, które pomogą im radzić sobie w

trudnych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

2. Integracja dzieci ze środowiska szkolnego

3. Zapewnienie dzieciom z ubogich rodzin możliwości darmowego, aktywnego

spędzenia czasu poprzez zajęcia Taekwondo i realizację swoich marzeń osiągnięcia sukcesu i wybicia się ze środowiska patologicznego.

4. Poprawa ich sprawności ruchowej, wyeliminowanie elementów chorób cywilizacyjnych

5 Poprawa poczucia bezpieczeństwa, sprawienie u dzieci bycia potrzebnym dla innych i wpajanie im cech niesienia pomocy potrzebującym oraz działanie w sytuacjach kryzysowych.

ADRESACI PROGRAMU:

Adresatami naszego programu są uczniowie ze Szkół Podstawowych w Mławie, powiatu mławskiego, rodzin biednych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią, a także dzieci mogących być pod wpływem środowisk patologicznych ze względu na miejsce zamieszkania czy też wpływ rówieśników.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

– Integracja grupy – budowanie atmosfery i klimatu zaufania, bezpieczeństwa i

akceptacji kształtowanie umiejętności otwartego, swobodnego i szczerego wyrażania swoich myśli, odczuć i poglądów;

– Przełamywanie barier w mówieniu o sobie, prezentacja siebie przed grupą

kształtowanie postaw prospołecznych i empatycznych – treningi wczuwania się w

sytuacje oraz stany emocjonalne innych osób wzmacnianie samooceny i budowanie poczucia własnej wartości;

– Promowanie zdrowego stylu życia – ukazanie możliwości uzyskania osobistych

satysfakcji bez uciekania się do wspomagania chemicznego – substancjami

uzależniającymi;

– Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie

i zdrowie innych;

– Dostarczenie podstawowych informacji o istniejących zagrożeniach dla młodzieży,

ukazanie ich przyczyn oraz sposobów ich eliminowania;

– Dostarczenie podstawowych wiadomości o środkach zmieniających świadomość i

ich negatywnym działaniu na organizm człowieka;

– Dostarczenie podstawowych wiadomości o niebezpieczeństwach związanych z

uzależnieniem od nikotyny, alkoholu, narkotyków oraz komputera;

– Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji – ocena kosztów i

zysków, przesłanki wyboru, wybory alternatywne;

– Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi – podstawowe wiadomości o komunikacji werbalnej i niewerbalnej;

– Treningi asertywności – wdrażanie do obrony własnego zdania z

jednoczesnym respektowaniem praw innych osób;

– Kształtowania umiejętności odmawiania w sytuacjach trudnych;

– Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i frustracją – treningi

relaksacyjne i autogenne;

– Wdrażanie do refleksji i obiektywnej oceny skutków własnego zachowania;

– Krytykowanie i radzenie sobie z krytyką – kształtowanie umiejętności nie raniącego

krytykowania i umiejętności przyjmowania krytyki;

– Kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, aspekty konfliktu oraz sposoby unikania sytuacji konfliktowych;

– Rozwijanie twórczego rozwiązywania problemów i kreatywności w myśleniu

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU:

Program będzie realizowany podczas roku szkolnego 2013 – 2014. Spotkania będą realizowane raz lub dwa razy w tygodniu po uzgodnieniu z instruktorem wychowawcą klasy oraz rodzicami. Czas trwania spotkań będzie wynosił ok. 1,5 godziny. Będą to zajęcia pozalekcyjne, odbywać się będą w sali gimnastycznej wytypowanej przez dyrekcję szkoły lub dyrekcję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach popołudniowych.

Realizacja programu zakłada spełnienie następujących zasad:

1. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, bezwarunkowej akceptacji oraz ochronę

prywatności każdemu uczestnikowi

2. Każdy uczestnik traktowany jest podmiotowo

3. Szanujemy godność i indywidualność każdego dziecka

4. Umożliwiamy swobodę wypowiedzi każdemu bez krytyki i osadzania

5. Uwzględniamy preferowany system wartości oraz poziom wrażliwości każdego

uczestnika

6. Dostosowujemy przekazywane treści do wieku, poziomu wiedzy, zainteresowań

oraz zaangażowania uczestników

7. Motywujemy do osobistego rozwoju i kreatywności

8. Inspirujemy do twórczego rozwiązywania przedstawionych problemów

9. Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci, nawet te, które wykraczają poza program

10. Jako prowadzący posiadamy wszelkie niezbędne kompetencje do prowadzenia zajęć w formie Taekwondo

11. Korzystamy s profesjonalnego sprzętu treningowego.

12. Dbamy o bezpieczeństwo w czasie zajęć, uczulamy uczestniczących na zachowanie zasad bezpieczeństwa.

13. Kierujemy się etykietą „Dojang”(do pobrania z www.tkd-mlawa.pl), która określa zachowania na zajęciach przekazywaną przez mistrzów koreańskich, nawiązującą do kultury koreańskiej.

14. Uczymy elementów słownictwa koreańskiego, niezbędnego do odbycia się zajęć Taekwondo, ceremonii otwarcia i zakończenia zajęć.

15. Wspomagamy się w realizacji zadań nakazanych przez prowadzącego.

16. Prowadzący dostosowuje zadania do poziomu wyszkolenia technicznego uczestników.

17. Konflikty i spory rozwiązuje za pomocą rozmowy, uświadamiania sposobu porozumiewania się między ćwiczącymi.

ZAKRES TECHNICZNY ZAJĘĆ.

 • Wspólne zabawy, oraz ćwiczenia ukierunkowane na poczucie wspólnoty.

 • Sztuka unikania konfrontacji.

 • Zasady poruszania się w sytuacjach zagrożenia.

 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

 • Łagodne techniki samoobrony, wybrane elementy z Taekwon-Do.

 • Wykorzystanie elementów stałych i ruchomych do prowadzenia obrony,taktyka obrony przed kilkoma przeciwnikami.

 • Elementarna wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej,test sprawnościowy.

 • Zajęcia na terenie otwartym, korzystanie z ośrodków sportowych o różnym profilu
  i specjalizacji.

 • Przyswojenie ogólnych zasad moralnych i etycznych.

 • Formy zadaniowe z grupą dotyczące zagrożeń, sposoby radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych.

 • Nauka Taekwon-Do wg wymagań egzaminacyjnych.

 • Sprawdziany i egzaminy końcowe, zakończone pokazem i uroczyste wręczenie Certyfikatów oraz Dyplomów.

ZAŁOŻONY OSIĄGNIĘTY CEL PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU

 1. Poprawa ogólnej sprawności psychoruchowej dzieci;

 2. Wyeliminowanie czynników wpływających na rozwój chorób cywilizacyjnych ( otyłość, choroby serca i kręgosłupa);

 3. Poprawa pewności siebie;

 4. Wyeliminowanie wulgaryzmów ze słownictwa i nauczenie porozumiewania ;

 5. Wyeliminowanie niekontrolowanych wybuchów agresji;

 6. Nauka zachowań w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;

 7. Dostęp do wiedzy udzielania pierwszej pomocy przed medycznej;

 8. Integracja w grupach rówieśniczych;

 9. Poznanie zasad poszanowania godności człowieka i szacunku do drugiego człowieka;

 10. Eliminacja zjawisk patologicznych;

 11. Poznanie kultury dalekiego wschodu;

 12. Organizacja czasu wolnego, poprzez zajęcia ruchowe wpływające korzystnie na rozwój dziecka, oderwanie dziecka od wpływu zjawiska patologii oddziałującego na jego charakter;

 13. Możliwość brania udziału w zawodach sportowych, seminariach, egzaminach na kolejne stopnie uczniowskie w tkd.

 

Nazwa programu odnosi się do nazwy naszego klubu czyli: Akademia sztuk Walki SENSHI, słowo „senshi” pochodzi z języka japońskiego i oznacza dosłownie „wojownik”.

 Opracowali:

mgr Anna Felczak

instr. Artur Możdżonek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *